Regulamin

Regulamin akcji „Wypróbuj Butcher’s Delicious Dinners 4x100g”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji jest Butcher’s Pet Care Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raduńskiej 6, kod pocztowy 01-681, REGON 142415194 NIP 527-262-78-10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Regestru Sądowego, nr KRS0000356427 z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000,00 zł (dalej: „Organizator”).
 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w akcji oraz zasady jego przebiegu. 
 3. Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 4. Akcja trwa od 16.05.2023 do 16.06.2023
 5. Kontakt w sprawie Akcji: butchers@blisspointspace.com 
 6. Treść Regulaminu będzie dostępna na stronie https://wyprobujbutchers.pl oraz w siedzibie Organizatora. 

§ 2. Uczestnicy Akcji

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie („Uczestnik”). 

§ 3. Przebieg Akcji

 1. Aby wziąć udział w Akcji, należy w Okresie Trwania Akcji spełnić łącznie następujące warunki:

wejść na stronę akcji https://wyprobujbutchers.pl oraz dokonać zgłoszenia do akcji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego tj. podać swój adres e-mail, oraz wypełnić  zadanie testowe polegające na odpowiedzeniu na pytanie „Napisz, dlaczego według Ciebie koty to wyjątkowe zwierzęta .” oraz zaakceptować niniejszy Regulamin i wymagane zgody, a następnie wysłać zgłoszenie poprzez naciśniecie przycisku „Wyślij”.

 1. Zabronione jest zgłaszanie odpowiedzi na pytanie otwarte i opinii, które:
   1. byłyby niezgodne z prawem lub powszechnie przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi (np. zawierały treści pornograficzne, rasistowskie lub propagujące przemoc),
   2. naruszałyby prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, patentów, tajemnicy handlowej lub zobowiązań o zachowaniu poufności oraz naruszałyby dobra osobiste osób trzecich lub prawo do prywatności,
   3. zawierałyby materiały chronione prawem autorskim, co do których Uczestnik Testu nie jest uprawniony,
   4. obrażałyby uczucia religijne, byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby treści wulgarne lub powszechnie uznane za obraźliwe,
   5. sugerowałyby lub zachęcałyby do działań niezgodnych z prawem,
   6. miałyby na celu promocję podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocję towarów lub usług,
   7. naruszałyby prawa lub dobre imię Podmiotu Zlecającego Akcję lub innych osób.
 2. Poprzez wzięcie udziału w Akcji, Uczestnik Akcji oświadcza w szczególności co następuje:
 1. jest twórcą treści podawanych w Akcji: odpowiedzi na pytanie otwarte oraz ewentualnej opinii zgłaszanej po Akcji, przy czym przez treści w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się całokształt wypowiedzi określonej jako odpowiedź na pytanie otwarte oraz opinia, w szczególności bez względu na formę wypowiedzi (słowną, graficzną),
 2. przysługuje mu do nadesłanych treści wyłączne oraz nieograniczone prawo autorskie (osobiste oraz majątkowe),
 1. Po dokonaniu zgłoszenia, zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej, system wyśle na adres e-mail podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym  potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do Akcji  z podziękowaniem za udział.
 2. Przed przystąpieniem do Akcji, Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 3. Jeden Uczestnik może w Okresie Trwania Akcji dokonać tylko raz zgłoszenia do akcji. Jeden Uczestnik rozumiany jest jako ten sam adres e-mail. 
 4. Organizator wyłoni 200 najlepszych jego zdaniem zgłoszeń, które zostaną zwycięskimi i nagrodzonymi. Organizator wyłoni zwycięzców spośród Uczestników, w oparciu o kryterium pomysłowości, kreatywności, oryginalności oraz zgodności z tematyką pytania otwartego.
 5. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w drodze mailowej oraz w ten sam sposób poproszeni o przesłanie Organizatorowi danych do wysyłki nagrody.

a) W e-mailu, o którym mowa powyżej każdy Zwycięzca Testu otrzyma link, pod którym będzie musiał podać adres wysyłki w ciągu 7 dni od dostarczenia e-maila. Podanie adresu pod tym linkiem jest warunkiem wydania nagrody.

b) Jeśli w ciągu 7 dni Zwycięzca Testu nie poda adresu wysyłki, wówczas Jury wybierze w ciągu 5 dni kolejnych Zwycięzców Testu, a procedura wydania nagrody jest identyczna dla nowego Zwycięzcy Testu jak wspomniana powyżej.

 1. Nagrodę dla zwycięzcy stanowią dwa nowe produkty Organizatora, wybrane przez Organizatora spośród nowych produktów.
 2. Organizator zastrzega prawo do zamiany produktów: Delicious Dinners, karma dla kota, kawałki w galaretce z kurczakiem oraz z kurczakiem i indykiem 4x100g, oraz Delicious Dinners, karma dla kota, kawałki w galaretce z rybą oceaniczną oraz z łupaczem 4x100g,  na jeden z następujących produktów:
 • Delicious Dinners, karma dla kota, kawałki w galaretce z kurczakiem i wątróbką oraz z kurczakiem i wołowiną 4x100g
 • Delicious Dinners, karma dla kota, kawałki w galaretce z łososiem oraz z pstrągiem 4x100g 

w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora produkty te nie będą dostępne do wydania.

 1. Organizator udostępni drogą e-mail zwycięzcom akcji ankietę do wypełnienia. Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe.
 2. Wypełnienie ankiety jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na wykorzystywanie do własnych celów opinii wyrażonych w ankiecie oraz publikacji wybranych opinii.
 3. Koszt wysyłki nagrody pokrywa w całości Organizator.
 4. Wysyłka nagród odbędzie się za pośrednictwem firmy kurierskiej za której działania i zaniechania Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

§ 4 Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników i laureatów Akcji, jest Butcher’s Pet Care Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raduńskiej 6, kod pocztowy 01-681, REGON 142415194 NIP 527-262-78-10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Regestru Sądowego, nr KRS0000356427 (dalej zwanym także „Administratorem”). Kontakt z Administratorem danych możliwy jest listownie na adres wskazany w zdaniu poprzednim lub droga elektroniczną na adres e-mail: office@bpceu.com
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: a) w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem Akcji, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Akcji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 („RODO”) (przetwarzanie danych dotyczące osoby, która wyraziła zgodę na przetwarzanie), b) w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z Akcją – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – w postaci ustosunkowania się do złożonej reklamacji), c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora), d) w celach związanych ze świadczeniem na rzecz Uczestników usług drogą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest osoba, której dane dotyczą), e) w celach marketingowych związanych z promocją i reklamą  na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, f) w celu wysyłania newsletteru na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO
 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest następujący: a) adres e-mail Uczestnika b) imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail do kontaktu, adres -email podany w formularzu zgłoszeniowym – dotyczy osób składających reklamację, c) adres e-mail Uczestnika – w konsekwencji wyrażenia zgody marketingowej a także w przypadku wysłania newsletteru.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w Akcji lub rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.
 5. Czas, przez jaki będą przechowywane dane osobowe, zależy od tego, w jakim celu są przetwarzane: a) w zakresie organizacji i przeprowadzenia Akcji –, do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, b) w zakresie rozpatrzenia reklamacji  – nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń, c) w zakresie ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń, d) zakresie świadczenia na rzecz Uczestników usług drogą elektroniczną- nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku ze świadczeniem tych usług, e) w zakresie marketingu  do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, f) w zakresie wysyłania newsletteru – do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych osobowych, otrzymania ich kopii. prawo żądania ich sprostowania (poprawienia), usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi związane z realizacją powyższych celów przetwarzania, w szczególności usługi informatyczne, wsparcia technicznego, usługi prawne, księgowe, a także podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 9. Podmiotem gromadzącym adresy e-mail w celu wysyłki newslettera jest agencja USER.

§ 5. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji powinny być zgłaszane najpóźniej w terminie do dnia 31.07.2022 r. w formie pisemnej  wysłanej pocztą na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie o treści „Reklamacja – Akcja Wypróbuj Butchers Delicious Dinners 4x100g.” lub w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Organizatora: butchers@blisspointspace.com, z tytułem wiadomości: „Reklamacja- Akcja Wypróbuj Butchers Delicious Dinners 4x100g.”
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres korespondencyjny osoby składającej reklamacje (w przypadku reklamacji wysłanej pocztą) lub adres e-mail do kontaktu (w przypadku zgłaszania reklamacji w formie elektronicznej),  adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym jak również wskazanie okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji.
 3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji do Organizatora włączając wysłanie zawiadomienia do osoby składającej reklamację  o wyniku reklamacji. O zachowaniu terminu do złożenia odpowiedzi na reklamację decyduje data złożenia przesyłki u operatora pocztowego (data stempla pocztowego) zaś w przypadku reklamacji przesłanych na adres poczty elektronicznej, data otrzymania wiadomości. 
 4. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma odpowiedź na piśmie na adres korespondencyjny lub w formie elektronicznej na adres e-mail do kontaktu, podany w pisemnej reklamacji albo w formie elektronicznej na adres e-mail do kontaktu, wskazany w reklamacji złożonej w formie elektronicznej.
 5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa osoby składającej reklamację do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego przed właściwym sądem powszechnym.

§ 6. Usługi świadczone drogą elektroniczną 

 1. W związku z przeprowadzaniem Akcji Organizator świadczy usługi elektroniczne zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie, który to Regulamin stanowi regulamin świadczenia usługi elektronicznej. 
 2. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. 
 3. Usługi świadczone są nieodpłatnie przez okres trwania Akcji. Uczestnik może skorzystać z usługi wielokrotnie do czasu zakończenia przyjmowania zgłoszeń w Akcji z ograniczeniami wynikającymi z treści Regulaminu.  
 4. Dla skorzystania z usług konieczne jest posiadanie przez Uczestnika urządzenia typu komputer, tablet, smartfon z dostępem do Internetu oraz aktualnej wersji jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge a także adresu skrzynki poczty elektronicznej (e-mail). Za dostęp do sieci Internet operator, z usług którego korzysta Uczestnik, może pobrać opłatę zgodnie z obowiązująca u tegoż operatora taryfą. 
 5. Uczestnik zobowiązuje się nie dostarczać za pośrednictwem przedmiotowych usług treści o charakterze bezprawnym 
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji, co do sposobu realizacji usług w sposób wskazany w par. 6 Regulaminu. W przypadku złożenia reklamacji mają odpowiednie zastosowanie postanowienia par. 6 Regulaminu.  
 7. Uczestnik może wypowiedzieć usługi elektroniczne w każdym czasie w następujący sposób w formie pisemnej wysłanej pocztą na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie o treści „Świadczenie usługi elektronicznej- Akcja Wypróbuj Butcher’s Original.” lub w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Organizatora: butchers@blisspointspace.com, z tytułem wiadomości: „Świadczenie usługi elektronicznej– Wypróbuj Butcher’s Original

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, z ważnych przyczyn, między innymi z powodu:
  1. wprowadzenia zmian mających na celu uniemożliwienie udziału w Konkursie w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem;
  2. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca wpływa na Konkurs lub treść Regulaminu;

Przedmiotowe zmiany nie będą pogarszać warunków Konkursu.

 1. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi za pośrednictwem strony www.butcherspetcare.com.  Zmiany Regulaminu będą wchodzić w życie w terminie 1 dnia od dnia publikacji na ww. stronie. 

  

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2023